Mikroskop elektronowy Charakterystyka mikroskopu elektronowego

Mikroskop elektronowy jest kluczowym narzędziem pozwalającym na badanie obiektów w dużych powiększeniach, pozwalając obserwować obiekty rozmiarów poniżej 1 µm. Największą zaletą mikroskopów elektronowych jest wysoka rozdzielczość, dzięki zastosowaniu krótkiej długości fal promieniowania. Pozwala na określenie charakterystykę powierzchni, obszarów przypowierzchniowych, struktury i składu mechanicznego preparatów.

Mikroskopia elektronowa – zasady działania 

Obiekty obserwowane w mikroskopie elektronowym oświetlane są wiązką elektronów przyspieszoną do dużej prędkości. Chmura elektronów emitowana z  działa elektronowego (katody) porusza się w kierunku anody. Cylinder Wehnelta jest soczewką elektromagnetyczną dzięki której elektrony są przyspieszane i formowane w wiązkę. Wewnątrz kolumny mikroskopu muszą panować warunki wysokiej próżni aby nie zakłócać ruchu elektronów oraz uniknąć jonizacji resztek gazów. Próżnię uzyskuje się dzięki zastosowaniu co najmniej dwustopniowego układu pomp próżniowych. Soczewki stosowane w mikroskopach tego typu są elektromagnetyczne lub elektrostatyczne. Ich zaletą jest możliwość regulacji długości ogniskowej, poprzez zmianę prądu płynącego przez cewkę, co zmienia średnicę wiązki i pozwala dobrać stosowane powiększenie. W mikroskopie elektronowym obiekt obserwowany jest pośrednio. Poprawne działanie mikroskopu wymaga bardzo wysokiej stabilizacji prądu soczewek i napięcia przyśpieszającego.

Rodzaje mikroskopów elektronowych

Mikroskop elektronowy PhenomMikroskop elektronowe możemy podzielić ze względu na sposób obserwacji próbki:

  • Transmisyjny Mikroskop Elektronowy (TEM) – preparaty są prześwietlane przez wiązkę elektronów; analiza elektronów przechodzących; umożliwia obserwację ultracienkich preparatów;
  • Mikroskop wysokonapięciowy (stosowane napięcie do 3 MV; możliwość obserwowania grubszych preparatów);
  • Mikroskop niskonapięciowy (stosowane napięcie do 500 kV; mniejsze koszty ekspoatacji) ;
  • Skaningowy Mikroskop Elektronowy (SEM) – wiązka elektronów porusza się skokowo po powierzchni preparatu; analiza elektronów przechodzących, wtórnych i odbitych;
  • Skaningowo-Transmisyjny Mikroskop Elektronowy (STEM) – transmisyjny mikroskop wyposażony w detektor elektronów przechodzących, wtórnych i odbitych.

Zastosowanie mikroskopów elektronowych

Mikroskop elektronowy pozwala na badanie preparatów biologicznych i materii nieożywionej. Pozwala na analizę struktury i powierzchni badanej próbki, wiązań chemicznych, analizę wydzieleń w stopach metali. Umożliwia analizę ilości, rodzaju i rozkładu pierwiastków chemicznych w badanej próbce. Mikroskopia elektronowa jest techniką powszechnie stosowaną w wielu dziedzinach: biologii, fizyce, technice oraz medycynie.

 

Specjalizujemy się w dziedzinie mikroskopii elektronowej oraz rozwiązaniach dedykowanych do preparatyki próbek mikroskopowych. Skontaktuj się z naszymi specjalistami, w celu doboru optymalnego rozwiązania:

PIK INSTRUMENTS 

tel: +48 22 233 10 77

e-mail: kontakt@pik-instruments.pl

ul. Gen. L. Okulickiego 7/9

05-500 Piaseczno, Polska

pon-pt: 08:00 – 16:00