TEM

Informacje ogólne o mikroskopie TEM

Mikroskop TEM (transmisyjny mikroskop elektronowy) pozwala na obserwację preparatów wykorzystując do obrazowania sygnał pochodzący z oddziaływania wysokoenergetycznej wiązki elektronów z próbką. Część wiązki padającej na preparat zostaje ugięta, a część przenika przez niego „na wylot”. Na rozdzielczość mikroskopu wpływa m. in. przyłożone napięcie przyspieszające czy skumulowana średnica wiązki elektronów penetrujących próbkę. Generalnie elektronowe mikroskopy transmisyjne dzielą się na nisko- i wysokonapięciowe. Dostępny zakres napięć przyspieszających jest bardzo szeroki (od kilkudziesięciu do nawet kilku tysięcy kilowoltów), w związku z czym można badać materiały zarówno o grubości 100 nm jak i 0,01 mm w zależności od aplikacji.

Budowa i zastosowanie mikroskopu TEM

Katoda, będąca najczęściej wolframowym drutem, odpowiedzialna jest za emisję elektronów. Formowane w wiązkę przechodzą wzdłuż osi optycznej do kondensora, gdzie są skupiane i kierowane na badany obiekt. Część wiązki, która przenika przez preparat przechodzi do układu powiększającego, a następnie wizualizowana jest na ekranie mikroskopu. W celu zapewnienia swobodnego przemieszczania się elektronów w mikroskopie utrzymywane są warunki wysokiej próżni. Obserwacje
w mikroskopie TEM pozwalają na ocenę powierzchni i budowy preparatów biologicznych. Analiza materiałów metalicznych pozwala na obserwację ich struktury, granic międzyfazowych, budowy krystalograficznej, wiązań chemicznych czy ułożenie atomów.

Obrazowanie w mikroskopie TEM

Wiązka elektronów, która przeniknęła przez preparat może ulec rozproszeniu lub ugięciu . Obraz w jasnym polu tworzony jest przez tę część elektronów, która uległa rozproszeniu. Przechodzą one przez przesłonę do soczewek i pojawiają się na obrazie są jako ciemne punkty. Pozostałe elektrony zostają pochłonięte przez przesłonę obiektywu mikroskopu tworząc jasne punkty. Obraz w ciemnym polu uzyskiwany jest przez wiązkę ugiętą. Elektrony wiązki ugiętej mogą tworzyć obraz wysokiej rozdzielczości w wysokorozdzielczym mikroskopie TEM. Płaszczyzny atomowe widoczne są w postaci linii.

Preparaty TEM

Obiekty wykorzystywane do obserwacji w mikroskopach TEM muszą być odpowiednio przygotowane ze względu na charakter oddziaływań wiązki elektronów, które wykorzystywane są do powstawania obrazu, a także na panujące w komorze warunki wysokiej próżni. Preparaty biologiczne muszą być pocięte na ultracienkie plastry. Wykonuje się to za pomocą ultramikrotomu. Następnie próbki musza być odpowiednio utrwalone, np. z wykorzystaniem żywicy epoksydowej. Obserwacja innych materiałów możliwa jest dzięki wykonaniu cienkich folii lub replik.

Mikroskopy TEM w ofercie PIK INSTRUMENTS:

Poznaj mikroskop TEM – Delong LVEM 5 interaktywnie

Poznaj mikroskop TEM – Delong LVEM 25 interaktywnie

Specjalizujemy się w dziedzinie mikroskopii elektronowej oraz rozwiązaniach dedykowanych do preparatyki próbek mikroskopowych. Skontaktuj się z naszymi specjalistami, w celu doboru optymalnego rozwiązania:

PIK INSTRUMENTS 

tel: +48 22 726 74 96

e-mail: kontakt@pik-instruments.pl

ul. Gen. L. Okulickiego 5F

05-500 Piaseczno, Polska

pon-pt: 08:00 – 16:00